การยื่นขออนุญาตถมดิน


เอกสารประกอบการยื่นขอถมดิน

  1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา            จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา            จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินพร้อมรับรองสำเนา (ถ่ายห้ามย่อ)    จำนวน 1 ชุด
  4. แผนผังบริเวณที่จะทำการถมดิน                จำนวน 1 ชุด
  5. แบบคำขอของเทศบาล (ไฟล์ 4)                จำนวน 1 ชุด  (2 ใบ)
  6. ค่าธรรมเนียม

***กรณีผู้ยื่นขอถมดินเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ใบแจ้งการถมดิน ตามเทศบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗ (แบบ ถด.๑)