งานขุดดินและถมดิน

งานตรวจสอบอาคาร 

รายละเอียดผู้ตรวจสอบอาคาร (ผู้ตรวจสอบใหญ่) สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

 

งานตรวจสอบป้าย

งานควบคุมอาคาร  

ใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ

คำขอต่างๆ

หนังสือแจ้งการดำเนินการต่างๆ

คำสั่งต่างๆ

 

การควบคุมโรงมหรสพ