Archives for รับเหมาถมดิน

การขออนุญาตขุดดินและถมดิน

 

 

การขุดดิน

 

 ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือ มีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร (6 ไร่ – 1 งาน – 0 ตร.วา) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
 • แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
 • แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
 • รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตาม มาตรา 6
 • วีการขุดดินและการขนดิน
 • ระยะเวลาในการขุดดิน
 • ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
 • ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดิน เช่น หนังสือมอบอำนาจ , หนังสือยินยอมให้ขุดดิน
 การถมดิน
 

ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่างระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง

 มีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร (1 ไร่ – 1 งาน – 0 ตร.วา) ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของ ที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
 การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร (1 ไร่ – 1 งาน – 0 ตร.วา) นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำแล้ว ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (กองช่างเทศบาล ฯ) ซึ่งเจ้าพนักงานจะออกใบรับแจ้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับแจ้งให้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง และให้ผู้รับแจ้งเริ่มทำการถมดินตามที่แจ้งได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
 กำหนดโทษ
 ต้องระวางโทษจำคุกจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 การขุดดิน เอกสารประกอบการขออนุญาต ได้แก่
 • แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน (แผนที่โดยสังเขป)
 • แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
 • รายการที่กำหนดตามมาตรา 6
 • วิธีการขุดและถมดิน
 • ระเวลาที่ทำการขุดดิน
 • ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่ง (วิศวกร)
 • ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง (ที่อยู่)
 • ภาระผูกพันต่าง ๆ ( เช่น หนังสือยินยอมให้ขุดดิน )
 • สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้านผู้จออนุญาต / หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีทำการแทน)
 การถมดิน เอกสารประกอบการขออนุญาต ได้แก่
 • สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต / หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีทำการแทน)
 • ภาระผูกพันต่าง ๆ ( เช่น หนังสือยินยอมให้ขุดดิน )
 • แผนที่โดยสังเขป
 • แผนผังบริเวณถมดิน (แสดงการวางท่อระบายน้ำ)
 กำหนดโทษ
 ต้องระวางโทษจำคุกจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
Read more

ตัวอย่าง การยื่นขออนุญาตถมดิน

การยื่นขออนุญาตถมดิน


เอกสารประกอบการยื่นขอถมดิน

 1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา            จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา            จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินพร้อมรับรองสำเนา (ถ่ายห้ามย่อ)    จำนวน 1 ชุด
 4. แผนผังบริเวณที่จะทำการถมดิน                จำนวน 1 ชุด
 5. แบบคำขอของเทศบาล (ไฟล์ 4)                จำนวน 1 ชุด  (2 ใบ)
 6. ค่าธรรมเนียม

***กรณีผู้ยื่นขอถมดินเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. ใบแจ้งการถมดิน ตามเทศบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗ (แบบ ถด.๑)
Read more