การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ต่อเติมอาคารบ้านชั้นเดียว


เอกสารประกอบการขออนุญาต

1.    สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา   จำนวน 1 ชุด
2.    สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา   จำนวน 1 ชุด
3.    สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา   (ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง)  จำนวน 1 ชุด
4.    แบบแปลน    จำนวน 5 ชุด*เซ็นในแบบทุกใบ ทุกชุด
5.    แบบคำขอของเทศบาล (ไฟล์ 1)    จำนวน 1 ชุด  (12 ใบ)

***ยื่นขอในนามเจ้าของที่ดินเท่านั้น
***กรณีผู้ยื่นขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แบบฟอร์มการให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อค.1)
  2. บัญชีสรุปขั้นตอนระยะเวลาในการตรวจแบบแปลน
  3. เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร
  4. รายงานการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร
  5. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ รื้อถอนอาคาร
  6. หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
  7. หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง
  8. หนังสือตกลงก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
  9. หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน
  10. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน